skip to Main Content
882 788 693 anna@polanowska.com.pl

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych). Celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych (dalej – Danych) w Unii Europejskiej oraz ustandaryzowanie informacji kierowanych do klientów o ich prawach. W ślad za powołanym Rozporządzeniem weszła w życie także Ustawa o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. 2010, poz. 1000). W związku z powyższym, poniżej znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez polanowscy.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Twardej 18, XIp. NIP 527-279-14-55 REGON 366168753, zwaną dalej Spółką, świadczącą usługi między innymi pod marką Polanowska Art. & Business.

Niniejsza informacja przekazana zostaje w wykonaniu obowiązku wynikającego z rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych (dalej: RODO).

Administrator Danych

polanowscy.pl sp. z o.o. Warszawa ul. Twarda 18, NIP 527-279-14-55 REGON 366168753.

Kontakt ws. Danych

mailowo na adres: biuro@polanowski.com.pl lub listownie na adres jw., we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Danych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem Danych.

Cele i podstawy przetwarzania Danych

[a] zapewnienie, organizacja, realizacja i dokumentacja umowy o świadczenie usług – prawnie usprawiedliwiony interes Spółki wg art. 6 ust 1 lit f RODO; [b] przekazywanie przez Spółkę informacji handlowych i marketingowych w razie uzyskania zgody na takie przetwarzanie Danych – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO; [c] promocja działań, osiągnięć i pozytywnego wizerunku Spółki i osób działających w jej imieniu np. Trenerów – w razie uzyskania zgody na takie przetwarzanie Danych m in. utrwalonych w tekście, fotografii, filmie – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Kategorie Danych

Imię, nazwisko, adres, e-mail, nr telefonu, wizerunek, ew. inne Dane wg indywidualnej zgody

Odbiorcy danych

[a] Pracownicy i współpracownicy Spółki; [b] podmioty świadczące usługi specjalistyczne dla Spółki.

Okres przechowywania Danych

[a] w przypadku, gdy przetwarzamy Dane na podstawie umowy, przetwarzanie będzie trwało dopóki trwa umowa oraz okres przedawnienia ewentualnych roszczeń; [b] jeżeli została wyrażona zgoda na przetwarzanie Danych dla określonego celu, będziemy przetwarzać Dane do czasu zakończenia realizacji tego celu lub do czasu odwołania zgody; [c] Dane, które przetwarzamy w ramach realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu przetwarzać będziemy dopóki trwa ten interes.

Informacje szczególne

Dane: [a] nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania; [b] nie są przekazywane osobom trzecim które nie są uprawnione do ich otrzymania.

Uwarunkowania

[a] Podanie Danych dla celów świadczenia usług przez Spółkę jest dobrowolne, jednakże odmowa podania lub zgody na przetwarzanie Danych spowoduje niemożliwość świadczenia usług przez Spółkę; [b] podanie Danych i wyrażenie zgody na utrwalanie, przetwarzanie i wykorzystywanie wizerunku dla celów promocji działań Spółki jest dobrowolne, jednakże w przypadku usług szkoleniowych Spółki z racji przyjętej formuły przebiegu tych usług odmowa podania lub zgody na przetwarzanie Danych spowoduje niemożliwość świadczenia usług przez Spółkę; [c] podanie Danych dla przekazywania przez Spółkę informacji handlowych i marketingowych jest dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy.

Uprawnienia Osób których Dane są przetwarzane

Prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00; przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Back To Top