skip to Main Content
882 788 693 anna@polanowska.com.pl

Organizator szkolenia

1. Organizatorem szkolenia jest polanowscy.pl sp. z o.o. z siedzibą w 00-105 Warszawie przy ul. Twardej 18 wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000655031, NIP 527-279-14-55 REGON 366168753, reprezentowana przez art. plast. Annę Polanowską – dalej określana jako Organizator.

2. Autorką szkolenia, opiekunem artystycznym i jednocześnie prowadzącą szkolenie jest artysta plastyk Anna Polanowska – malarka, absolwentka ASP im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, akredytowany home stager i licencjonowany pośrednik w obrocie nieruchomościami, działająca pod marką artystyczną POLANOWSKA art. & business – dalej określana jako Autor.

Oferta szkoleniowa

Organizator prowadzi szkolenia w zakresie, w terminach, w cenach i na warunkach opisanych w ofercie danego szkolenia udostępnionej: a) w serwisie internetowym Autora i/lub Organizatora szkoleń pod adresem: http://polanowska.com.pl i/lub http://polanowscy.pl, b) w mediach społecznościowych, w szczególności na fanpage Autora fb/polanowskanna. Organizator zastrzega sobie prawo do drobnych zmian w zakresach kursów w czasie ich trwania.

Zgłoszenie uczestnictwa

1. Warunkiem udziału w szkoleniu jest zgłoszenie uczestnictwa dokonywane przy pomocy formularza zamieszczonego na stronie internetowej szkolenia wraz z podaniem  niezbędnych danych oraz zaznaczeniem odpowiednich pól w tym formularzu. Zgłoszenie może nastąpić także mailowo, korespondencyjnie, osobiście lub w inny sposób uzewnętrzniający wolę uczestnictwa w szkoleniu.

2. Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z akceptacją warunków prowadzenia szkolenia określonych w niniejszym regulaminie szkolenia oraz w zasadach przetwarzania danych osobowych Uczestników. Brak akceptacji tych warunków i zasad, w szczególności niewyrażenie zgody na fotografowanie i filmowanie zajęć i ich Uczestników oraz publikację przez Organizatora wybranych fragmentów materiału w celach promocyjnych powoduje niemożliwość wzięcia udziału w szkoleniu.

3. Uczestnik powinien podać w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail, pod którym na bieżąco sprawdza pocztę. Uczestnik który z jakichkolwiek przyczyn nie widzi w programie pocztowym i/lub nie czyta wiadomości (e-maili) wysyłanych przez Organizatora (np. w wyniku niedostosowania ustawień antyspamowych) nie może powoływać się na nieznajomość adresowanych do niego treści.

4. Po otrzymaniu zgłoszenia internetowego/mailowego Organizator bez zbędnej zwłoki jednakże nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych przesyła Uczestnikowi potwierdzenie zgłoszenia na adres mailowy wskazany w zgłoszeniu. W przypadku zgłoszeń dokonywanych inną drogą potwierdzenie przekazywane jest przez Organizatora / Autora w trybie indywidualnym.

Opłata za udział w szkoleniu

1. Wysokość opłaty za uczestnictwo w szkoleniu jest określana w złotych polskich (brutto tzn. z podatkiem VAT) w ofercie szkoleniowej (regularnej lub promocyjnej). Opłata typowo obejmuje szkolenie, materiały szkoleniowe, certyfikat, catering i/lub przekąskę / lunch.

2. Organizator może także ustalić wobec Uczestnika / Uczestników indywidualną opłatę i/lub inne preferencyjne warunki uczestnictwa, zwłaszcza wobec osób będących stałymi / powracającymi uczestnikami szkoleń Organizatora, członkami określonych stowarzyszeń zawodowych, wobec firm zgłaszających większą liczbę Uczestników itp.

3. W przypadku warsztatów malarskich opłata za uczestnictwo obejmuje opłatę za szkolenie oraz zryczałtowaną opłatę za materiały malarskie wykorzystywane w ramach warsztatów. Opłata za materiały malarskie wyliczana jest każdorazowo przed szkoleniem i może różnić się w różnych edycjach warsztatów w zależności od liczby uczestników, programu i przebiegu warsztatów oraz przewidywanych technik artystycznych.

4. Opłata nie obejmuje kosztów zakwaterowania i dojazdu. W przypadku warsztatów malarskich opłata nie obejmuje także kosztów ewentualnej wysyłki pocztą bądź za pośrednictwem firmy kurierskiej obrazów namalowanych przez Uczestników w ramach szkolenia, które to obrazy nie zostały zabrane przez Uczestników osobiście bezpośrednio po zakończeniu szkolenia.

5. Opłata za uczestnictwo powinna być wniesiona przez Uczestnika w formie przelewu bankowego na rachunek bankowy organizatora (91 1140 1010 0000 3706 9100 1001, mBank Oddział Korporacyjny w Warszawie) najpóźniej na 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia. Organizator ani autor nie przewidują możliwości wnoszenia opłat w formie gotówkowej ani kartą płatniczą w dacie i na miejscu szkolenia.

6. Jeżeli zgłoszenie uczestnictwa następuje w ramach akcji promocyjnej aktualnie prowadzonej przez Organizatora / Autora (promocje typu first lub last minute, promocje okolicznościowe itp.), wówczas warunkiem skorzystania z promocji jest dokonanie zapłaty za uczestnictwo przed upływem terminu danej promocji, przy czym w przypadku zapłaty w formie przelewu za termin dokonania zapłaty uważa się datę zlecenia przelewu przez Uczestnika.

7. Na życzenie Uczestnika Organizator wystawia fakturę VAT za uczestnictwo w szkoleniu. Uczestnicy, dla których koszt uczestnictwa pokrywa firma, mogą także poprosić Organizatora o wystawienie faktury proforma, na podstawie której firma będzie mogła dokonać płatności za szkolenie.

Zmiany, odwołania i rezygnacje

1. Organizator może odwołać lub zmienić termin szkolenia w razie niezebrania się odpowiedniej liczby Uczestników a także w przypadku wystąpienia innych problemów natury organizacyjnej lub technicznej bądź zdarzeń losowych. W takim przypadku Organizator informuje o tym fakcie zgłoszonych Uczestników przesyłając im informację na adres mailowy podany w zgłoszeniu lub kontaktując się z nimi osobiście, a w przypadku zmiany terminu szkolenia, informacje przekazuje wraz z podaniem propozycji nowego terminu szkolenia.

2. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora Organizator zwraca Uczestnikom wniesioną opłatę w całości. W przypadku przeniesienia szkolenia na inny termin opłata w uzgodnieniu z Uczestnikiem przechodzi na nowy termin lub zostaje zwrócona Uczestnikowi w sytuacji, gdy nie będzie on mógł wziąć udział w szkoleniu w nowym terminie.

3. Uczestnik może zrezygnować ze szkolenia przed jego rozpoczęciem. W takim przypadku Organizator zwróci mu wpłaconą kwotę jednakże potrąci z niej usprawiedliwione koszty organizacji, przygotowania, zapewnienia materiałów itp. Uczestnik może także przed rozpoczęciem szkolenia zgłosić do Organizatora zmianę osoby Uczestnika lub zawnioskować do Organizatora o przeniesienie jego uczestnictwa na kolejny termin kursu. Opłata przechodzi wówczas na nowy termin / osobę lub zostaje zwrócona Uczestnikowi, gdy wzięcie udziału w szkoleniu w nowym terminie nie będzie możliwe.

Utrwalanie obrazu i dźwięku, wizerunek

1. Organizator zastrzega sobie prawo do a) dokumentowania szkolenia za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk poprzez filmowanie i fotografowanie, na których to zdjęciach i/lub filmach Uczestnicy mogą być widoczni oraz do b) publikowania tych materiałów łącznie z wizerunkiem Uczestników w celach informacyjnych i promocyjnych, w szczególności na stronie internetowej oraz w portalach społecznościowych Organizatora / Autora / Trenera.

2. Wykorzystanie przez Organizatora / Autora / Trenera materiału i wizerunku Uczestników zajęć będzie miało charakter nieodpłatny, a Uczestnicy zobowiązują się do niewycofywania zgody na publikację przez Organizatora / Autora / Trenera zarejestrowanego materiału i wizerunku przez okres co najmniej trzech lat od daty ukończenia szkolenia.

2. Ponieważ filmowanie i fotografowanie dotyczyło będzie całej grupy Uczestników oraz ich prac, kreacji, dynamiki zajęć itp., nie jest możliwe indywidualne traktowanie poszczególnych Uczestników i np. wybiórcze maskowanie ich twarzy lub wykonanych rzez nich prac. Z tej przyczyny brak akceptacji przez zgłaszającego regulaminu w części niewyrażenia zgody na fotografowanie i filmowanie zajęć i ich Uczestników oraz publikację przez Organizatora wybranych fragmentów materiału w celach promocyjnych powoduje niemożliwość wzięcia przez zgłaszającego udziału w szkoleniu.

3. Organizator dołoży starań aby wizualna i dźwiękowa prezentacja zajęć, Uczestników i ich prac była przedstawiana w ujęciu pozytywnym zgodnie z ideą promocji działań, osiągnięć i pozytywnego wizerunku wszystkich Interesariuszy tj. Uczestników, Organizatora, Autora, Trenerów.

4. Organizator wyraża zgodę na linkowanie / zamieszczanie materiałów o których mowa powyżej przez Uczestników dla ich indywidualnych celów promocyjnych za podaniem źródła, a w przypadku publikacji internetowych  społecznościowych także za podaniem linku do profili Autora / Trenera https://www.facebook.com/POLANOWSKANNA/, https://www.instagram.com/anna.polanowska,

5. Organizator wyraża zgodę na wykonywanie przez Uczestników szkolenia własnych fotografii, nagrywanie krótkich filmów, nagrań dźwiękowych itp. w celach informacyjnych i promocyjnych Uczestników, a także na publikowanie tych materiałów przez Uczestników w Internecie a w szczególności w mediach społecznościowych, pod warunkiem oznaczenia / podania linków do Autora / Trenera wg zasad określonych powyżej.

Ochrona własności intelektualnej

1. Wszelkie informacje i publikacje dotyczące kursów, które są dostępne na Stronie oraz Fanpage  Organizatora / Autora szkoleń, a także materiały udostępniane Uczestnikom w czasie trwania szkoleń stanowią własność intelektualną oraz przedmiot praw autorskich Autora / Organizatora i nie mogą być wykorzystywane przez osoby trzecie bez zgody Organizatora / Autora.

2. W szczególności Organizator / Autor nie zezwalają na jakiekolwiek upowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, przekazywanie osobom trzecim, drukowanie, powielanie (w żadnej formie), publiczne odtwarzanie ani udostępnianie w Internecie materiałów edukacyjnych powstałych na użytek i w trakcie szkoleń.

Dane osobowe

1. Dane osobowe Uczestników podlegają ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych), a także zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. 2010, poz. 1000). Szczegółowe zasady i informacje określa odrębny dokument – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych, dostępny dla Uczestników szkolenia.

2. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestnika w celach: [a] zapewnienia, organizacji, realizacji i dokumentacji umowy o świadczenie usług – prawnie usprawiedliwiony interes Organizatora wg art. 6 ust 1 lit f RODO; [b] przekazywania przez Organizatora informacji handlowych i marketingowych w razie uzyskania zgody Uczestnika na takie przetwarzanie Danych – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO; [c] promocji działań, osiągnięć i pozytywnego wizerunku Organizatora i osób działających w jej imieniu np. Autora / Trenerów – wobec zgody Uczestnika na takie przetwarzanie Danych m in. utrwalonych w tekście, fotografii, filmie – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Zmiany regulaminu

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Nowy Regulamin zaczyna obowiązywać szkolenia, które rozpoczną się co najmniej 3 dni od daty aktualizacji Regulaminu.

2. Regulamin obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r. i zastępuje regulamin z dnia 21 lutego 2018 r.

Back To Top